Български English Francais Deutcsh

За България

Република България е държава в югоизточна Европа. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Република Турция и Република Гърция, на запад с Република Сърбия и Република Македония.

България е с площ 110 993, 6 кв.км. и население 7 973 673 души (2001 г.). Столицата на България е София, а официален език - българският.

Релефът е разнообразен. Средната надморска височина е 470м. Климатът е умереноконтинентален с черноморско влияние на изток и средиземноморско на юг.

Главни реки са Дунав, Марица, Места, Струма, Искър. Топлите и студени минерални извори са над 600, а езерата са крайбрежни (някои с минерална лечебна кал) и ледникови (в планините Рила и Пирин).

Растителния и животински свят е изключително разнообразен. За опазване на флората и фауната в България действа "Закон за защитените територии".

България е член на ЕС от 1 януари 2007 г.